આપનું સ્વાગત છે -


Powered by IP2Location.com

Saturday, January 9, 2010

ગણપત યુનિવર્સિટીનો ત્રીજો દિક્ષાંત સમારોહ - શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા દિક્ષાંત પ્રવચન - તારીખ ૦૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૦

ગણપત યુનિવર્સિટીનો ત્રીજો દિક્ષાંત સમારોહ -

શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા દિક્ષાંત પ્રવચન -

તારીખ ૦૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૦


તારીખ ૦૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૦ના રોજ મહેસાણા ખાતે આવેલ ગણપત યુનિવર્સિટીનો ત્રીજો દિક્ષાંત સમારોહ આયોજિત કરવામાં આવ્યો. આ દિક્ષાંત સમારોહમાં ગુજરાતના લોકલાડીલા અને કર્મનિષ્ઠ મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દિક્ષાંત પ્રવચન આપ્યું. આ પ્રવચનમાં તેઓએ સમગ્ર ગુજરાતના વિદ્યાર્થી આલમ અને યુવાધનને આપેલ સંદેશ આપના શ્રવણ માટે અત્રે પ્રસ્તુત છે.


2 comments:

ken said...

WRITE SOMETHING FOR SBS & BHAVNAGAR

ken said...

WRITE SOMETHING FOR SBS & BHAVNAGAR

 
Bloggapedia, Blog Directory - Find It! Directory of Poetry Blogs India Counts Add My Site Directory Blog Directory Literature blogs Top Blogs Blog Directory Poetry Blogs - BlogCatalog Blog Directory Hindi blogs directory, Chitthalok Easy Seek-Free Search All-Blogs.net directory Blog Directory Add to Bloglines

B R E A K the Language Barrier - Read in your own script Roman(Eng) Gujarati Bangla Oriya Gurmukhi Telugu Tamil Kannada Malayalam

See This site in Hindi Add My Site Directory