આપનું સ્વાગત છે -


Powered by IP2Location.com

Wednesday, December 5, 2007

મુકી ને ...

મોંઘામૂલી આંખ મુકીને
આંખ પછીથી શ્વાસ મુકીને.

ઊપર નીચે આગળ પાછળ
ચોતરફ નિશ્વાસ મુકીને.

પહાડ, દરિયો અને આ સૂરજ
ડૂબ્યો'તો આકાશ મુકીને.

હવે પછીથી, પછી પછીથી,
સૂરજનો આભાસ મુકીને.

દોડી જાને સરવર પાસે,
દરિયાનો કોઇ પ્રાસ મુકીને.

No comments:

 
Bloggapedia, Blog Directory - Find It! Directory of Poetry Blogs India Counts Add My Site Directory Blog Directory Literature blogs Top Blogs Blog Directory Poetry Blogs - BlogCatalog Blog Directory Hindi blogs directory, Chitthalok Easy Seek-Free Search All-Blogs.net directory Blog Directory Add to Bloglines

B R E A K the Language Barrier - Read in your own script Roman(Eng) Gujarati Bangla Oriya Gurmukhi Telugu Tamil Kannada Malayalam

See This site in Hindi Add My Site Directory